2017-06-13

2017-06-13

Civinity wstrzymuje ofertę w ramach I części programu emisji obligacji i zamierza ją wznowić do września bieżącego roku

AB „Civinity“ („Spółka“), kierując się częścią prospektu bazowego emisji obligacji o wartości do 10 000 000 EUR, który Bank Litwy zatwierdził 29 maja 2017 r. (decyzja o zatwierdzeniu prospektu bazowego nr 241-97, dalej – Prospekt bazowy), zatytułowaną „Wycofanie, zawieszenie lub odroczenie oferty“ oraz innymi powiązanymi częściami Prospektu bazowego, informuje, że Zarząd, po naradzie z organizatorem emisji UAB FMĮ „Orion securities“, 13 czerwca 2017 r. postanowił wstrzymać ofertę w ramach I części programu emisji obligacji (do 5 000 000 EUR) (dalej – Oferta).

Ofertę postanowiono tymczasowo odroczyć ze względu na to, że Spółka oraz finansujący jej działalność bank zamierzają dokonać rewizji możliwości finansowania rozwoju Spółki. Ponieważ Oferta obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, Spółka zamierza ją wznowić do września 2017 r.

Spółka informuje również, że zgłoszone przez inwestorów subskrypcje (ang. Subscriptions) na I część obligacji są nieważne, dokonane przez inwestorów opłaty za obligacje zostaną zwrócone niezwłocznie, w dowolnym przypadku w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Wszelkie decyzji Spółki o wznowieniu Oferty, zmianie jej harmonogramu i inne (gdyby zostały podjęte) zostaną podane do wiadomości publicznej w taki sam sposób, jak ogłoszono Prospekt bazowy. W razie potrzeby przed wznowieniem Oferty Spółka zwróci się do Banku Litwy w sprawie zatwierdzenia załącznika do Prospektu bazowego, który po zatwierdzeniu zostanie ogłoszony w taki sam sposób, jak Prospekt.